GlotPress

Translation of WooCommerce: vi

1 2 3
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Download customization files Tải xuống các tệp tuỳ chỉnh Details

Download customization files

Tải xuống các tệp tuỳ chỉnh

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:52 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/admin/class-zakeke-admin-order.php:61
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customization files in processing Các tệp tùy chỉnh trong quá trình xử lý Details

Customization files in processing

Các tệp tùy chỉnh trong quá trình xử lý

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:52 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/admin/class-zakeke-admin-order.php:64
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product id of the product that became customizable. Id sản phẩm của sản phẩm trở nên tùy chỉnh. Details

Product id of the product that became customizable.

Id sản phẩm của sản phẩm trở nên tùy chỉnh.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:52 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:51
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product id of the product that is no longer customizable. Id sản phẩm của sản phẩm không còn tùy chỉnh. Details

Product id of the product that is no longer customizable.

Id sản phẩm của sản phẩm không còn tùy chỉnh.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:52 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Required to be true, as resource does not support trashing. Bắt buộc phải đúng, vì tài nguyên không hỗ trợ trashing. Details

Required to be true, as resource does not support trashing.

Bắt buộc phải đúng, vì tài nguyên không hỗ trợ trashing.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:51 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:75
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, you are not allowed to create resources. Rất tiếc, bạn không được phép tạo tài nguyên. Details

Sorry, you are not allowed to create resources.

Rất tiếc, bạn không được phép tạo tài nguyên.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:51 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:94
 • includes/api/class-zakeke-rest-settings-controller.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Sorry, you are not allowed to delete this resource. Rất tiếc, bạn không được phép xóa tài nguyên này. Details

Sorry, you are not allowed to delete this resource.

Rất tiếc, bạn không được phép xóa tài nguyên này.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:51 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:111
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product id. ID sản phẩm. Details

Product id.

ID sản phẩm.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:51 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:191
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Shop currency. Mua tiền tệ. Details

Shop currency.

Mua tiền tệ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:50 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-settings-controller.php:113
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Customization Price Giá tùy chỉnh Details

Customization Price

Giá tùy chỉnh

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:50 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-cart.php:141
 • includes/class-zakeke-order.php:74
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke Interactive Product Designer Nhà thiết kế sản phẩm tương tác Zakeke Details

Zakeke Interactive Product Designer

Nhà thiết kế sản phẩm tương tác Zakeke

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
#-#-#-#-# zakeke-interactive-product-designer-code.pot (Zakeke Interactive Product Designer 1.0.8) #-#-#-#-# Plugin Name of the plugin/theme
Date added:
2017-08-18 19:39:50 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:19
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Integrate Zakeke into WooCommerce. These credentials will be used to allow the integration of Zakeke with your store. By entering your Zakeke credentials your store will be able to communicate with the Zakeke API. Please refer to the <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce">Zakeke documentation</a> if you are unsure how to proceed Tích hợp Zakeke vào WooCommerce. Những thông tin này sẽ được sử dụng để cho phép tích hợp Zakeke với cửa hàng của bạn. Bằng cách nhập thông tin xác thực của Zakeke, cửa hàng của bạn sẽ có thể giao tiếp với API Zakeke. Vui lòng tham khảo tài liệu <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce"> Tài liệu của Zakeke </a> nếu bạn không chắc chắn về cách tiến hành Details

Integrate Zakeke into WooCommerce. These credentials will be used to allow the integration of Zakeke with your store. By entering your Zakeke credentials your store will be able to communicate with the Zakeke API. Please refer to the <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce">Zakeke documentation</a> if you are unsure how to proceed

Tích hợp Zakeke vào WooCommerce. Những thông tin này sẽ được sử dụng để cho phép tích hợp Zakeke với cửa hàng của bạn. Bằng cách nhập thông tin xác thực của Zakeke, cửa hàng của bạn sẽ có thể giao tiếp với API Zakeke. Vui lòng tham khảo tài liệu <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce"> Tài liệu của Zakeke </a> nếu bạn không chắc chắn về cách tiến hành

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:50 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:20
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke username Tên người dùng Zakeke Details

Zakeke username

Tên người dùng Zakeke

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:49 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:44
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your Zakeke account username. Need a Zakeke account? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank">Click here to get one</a> Tên đăng nhập tài khoản Zakeke của bạn. Cần một tài khoản Zakeke? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank"> Nhấp vào đây để có được một </a> Details

Your Zakeke account username. Need a Zakeke account? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank">Click here to get one</a>

Tên đăng nhập tài khoản Zakeke của bạn. Cần một tài khoản Zakeke? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank"> Nhấp vào đây để có được một </a>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:49 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:46
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Zakeke password Mật khẩu Zakeke Details

Zakeke password

Mật khẩu Zakeke

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2017-08-18 19:39:49 GMT
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:50
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as