GlotPress

Translation of Composer: vi

1 2 3 23
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
2D product customizer Bộ tùy chỉnh sản phẩm 2D Details

2D product customizer

Bộ tùy chỉnh sản phẩm 2D

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:22:25 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3D product configurator Bộ cấu hình sản phẩm 3D Details

3D product configurator

Bộ cấu hình sản phẩm 3D

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:22:25 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pre-defined set of colors for the texts Bộ màu được xác định trước cho các văn bản Details

Pre-defined set of colors for the texts

Bộ màu được xác định trước cho các văn bản

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:53:35 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default Color Màu mặc định Details

Default Color

Màu mặc định

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:53:34 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you CHỌN THIẾU: bạn phải chọn FILL cho giường của bạn trước khi thêm vào giỏ hàng. Vui lòng truy cập tab điền trên màn hình này và chọn điền phù hợp nhất với bạn Details

SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you

CHỌN THIẾU: bạn phải chọn FILL cho giường của bạn trước khi thêm vào giỏ hàng. Vui lòng truy cập tab điền trên màn hình này và chọn điền phù hợp nhất với bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:42:28 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you THIẾU LỰA CHỌN: bạn phải chọn KÍCH THƯỚC trước khi thêm vào giỏ hàng. Vui lòng truy cập tab kích thước trên màn hình này và chọn kích thước phù hợp nhất với bạn Details

SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you

THIẾU LỰA CHỌN: bạn phải chọn KÍCH THƯỚC trước khi thêm vào giỏ hàng. Vui lòng truy cập tab kích thước trên màn hình này và chọn kích thước phù hợp nhất với bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:42:28 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you THIẾU LỰA CHỌN: bạn phải chọn HÌNH DẠNG trước khi thêm vào giỏ hàng. Vui lòng truy cập tab hình dạng trên màn hình này và chọn hình dạng phù hợp nhất với bạn Details

SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you

THIẾU LỰA CHỌN: bạn phải chọn HÌNH DẠNG trước khi thêm vào giỏ hàng. Vui lòng truy cập tab hình dạng trên màn hình này và chọn hình dạng phù hợp nhất với bạn

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:42:27 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No option found Không tìm thấy tùy chọn nào Details

No option found

Không tìm thấy tùy chọn nào

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-07-12 16:59:45 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User can add images Người dùng có thể thêm hình ảnh Details

User can add images

Người dùng có thể thêm hình ảnh

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-27 10:43:44 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select the new scene objects that will replace those used by the actions. Chọn các đối tượng cảnh mới sẽ thay thế các đối tượng được sử dụng bởi các hành động. Details

Select the new scene objects that will replace those used by the actions.

Chọn các đối tượng cảnh mới sẽ thay thế các đối tượng được sử dụng bởi các hành động.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:30:43 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'? Xóa tùy chọn'), văn bản: StringHelper.format(T._("Bạn có muốn xóa tùy chọn '{0}'? Details

Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'?

Xóa tùy chọn'), văn bản: StringHelper.format(T._("Bạn có muốn xóa tùy chọn '{0}'?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:30:42 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you want delete the property " + propertyName + "? Bạn có muốn xóa thuộc tính " + propertyName + "? Details

Do you want delete the property " + propertyName + "?

Bạn có muốn xóa thuộc tính " + propertyName + "?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:30:41 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Loading objects and materials... Đang tải đồ vật, vật liệu... Details

Loading objects and materials...

Đang tải đồ vật, vật liệu...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-23 07:44:29 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Match objects and materials Phù hợp với đồ vật và vật liệu Details

Match objects and materials

Phù hợp với đồ vật và vật liệu

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-23 07:44:28 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Hide the price Ẩn giá Details

Hide the price

Ẩn giá

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-03-12 11:07:36 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 23
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as