GlotPress

Translation of WooCommerce: lo

Filter ↓ Sort ↓ All (34) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (38) Warnings (0)
1 2 3
Prio Original string Translation
Download customization files ດາວໂຫລດໄຟລ໌ການປັບແຕ່ງ Details

Download customization files

ດາວໂຫລດໄຟລ໌ການປັບແຕ່ງ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/admin/class-zakeke-admin-order.php:61
Priority:
normal
More links:
Customization files in processing ໄຟລ໌ການປັບແຕ່ງໃນການປຸງແຕ່ງ Details

Customization files in processing

ໄຟລ໌ການປັບແຕ່ງໃນການປຸງແຕ່ງ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/admin/class-zakeke-admin-order.php:64
Priority:
normal
More links:
Product id of the product that became customizable. ຜະລິດຕະພັນ id ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນ customizable. Details

Product id of the product that became customizable.

ຜະລິດຕະພັນ id ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນ customizable.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:51
Priority:
normal
More links:
Product id of the product that is no longer customizable. ຜະລິດຕະພັນ id ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້. Details

Product id of the product that is no longer customizable.

ຜະລິດຕະພັນ id ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:62
Priority:
normal
More links:
Required to be true, as resource does not support trashing. ຕ້ອງມີຄວາມຈິງ, ຍ້ອນຊັບພະຍາກອນບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຂີ້ເຫຍື້ອ. Details

Required to be true, as resource does not support trashing.

ຕ້ອງມີຄວາມຈິງ, ຍ້ອນຊັບພະຍາກອນບໍ່ສະຫນັບສະຫນູນຂີ້ເຫຍື້ອ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:75
Priority:
normal
More links:
Sorry, you are not allowed to create resources. ຂໍອະໄພ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຊັບພະຍາກອນ. Details

Sorry, you are not allowed to create resources.

ຂໍອະໄພ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຊັບພະຍາກອນ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:94
 • includes/api/class-zakeke-rest-settings-controller.php:62
Priority:
normal
More links:
Sorry, you are not allowed to delete this resource. ຂໍອະໄພ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລຶບຊັບພະຍາກອນນີ້. Details

Sorry, you are not allowed to delete this resource.

ຂໍອະໄພ, ທ່ານບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລຶບຊັບພະຍາກອນນີ້.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:111
Priority:
normal
More links:
Product id. Product id Details

Product id.

Product id
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-enabled-controller.php:191
Priority:
normal
More links:
Shop currency. ຊື້ສະກຸນເງິນ. Details

Shop currency.

ຊື້ສະກຸນເງິນ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/api/class-zakeke-rest-settings-controller.php:113
Priority:
normal
More links:
Customization Price ລາຄາການປັບແຕ່ງ Details

Customization Price

ລາຄາການປັບແຕ່ງ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-cart.php:141
 • includes/class-zakeke-order.php:74
Priority:
normal
More links:
Zakeke Interactive Product Designer Zakeke Interactive Product Designer Details

Zakeke Interactive Product Designer

Zakeke Interactive Product Designer
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Comment:
#-#-#-#-# zakeke-interactive-product-designer-code.pot (Zakeke Interactive Product Designer 1.0.8) #-#-#-#-# Plugin Name of the plugin/theme
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:19
Priority:
normal
More links:
Integrate Zakeke into WooCommerce. These credentials will be used to allow the integration of Zakeke with your store. By entering your Zakeke credentials your store will be able to communicate with the Zakeke API. Please refer to the <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce">Zakeke documentation</a> if you are unsure how to proceed ລວມ Zakeke ເຂົ້າ WooCommerce. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Zakeke ກັບຮ້ານຂອງທ່ານ. ໂດຍການປ້ອນຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ Zakeke ຂອງທ່ານຮ້ານຂອງທ່ານຈະສາມາດຕິດຕໍ່ກັບ Zakeke API ໄດ້. ກະລຸນາເບິ່ງ <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce"> ເອກະສານ Zakeke </a> ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະດໍາເນີນການໃດ Details

Integrate Zakeke into WooCommerce. These credentials will be used to allow the integration of Zakeke with your store. By entering your Zakeke credentials your store will be able to communicate with the Zakeke API. Please refer to the <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce">Zakeke documentation</a> if you are unsure how to proceed

ລວມ Zakeke ເຂົ້າ WooCommerce. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Zakeke ກັບຮ້ານຂອງທ່ານ. ໂດຍການປ້ອນຂໍ້ມູນປະຈໍາຕົວ Zakeke ຂອງທ່ານຮ້ານຂອງທ່ານຈະສາມາດຕິດຕໍ່ກັບ Zakeke API ໄດ້. ກະລຸນາເບິ່ງ <a href="https://www.zakeke.com/Documentation/Integration/WooCommerce"> ເອກະສານ Zakeke </a> ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະດໍາເນີນການໃດ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:20
Priority:
normal
More links:
Zakeke username ຊື່ຜູ້ໃຊ້ Zakeke Details

Zakeke username

ຊື່ຜູ້ໃຊ້ Zakeke
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:44
Priority:
normal
More links:
Your Zakeke account username. Need a Zakeke account? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank">Click here to get one</a> ຊື່ຜູ້ໃຊ້ Zakeke ຂອງທ່ານ. ຕ້ອງການບັນຊີ Zakeke? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank"> ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຫນຶ່ງ </a> Details

Your Zakeke account username. Need a Zakeke account? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank">Click here to get one</a>

ຊື່ຜູ້ໃຊ້ Zakeke ຂອງທ່ານ. ຕ້ອງການບັນຊີ Zakeke? <a href="https://www.zakeke.com/Admin/Register" target="_blank"> ຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຫນຶ່ງ </a>
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:46
Priority:
normal
More links:
Zakeke password Zakeke ລະຫັດຜ່ານ Details

Zakeke password

Zakeke ລະຫັດຜ່ານ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2017-08-18 19:35:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
References:
 • includes/class-zakeke-integration.php:50
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3

Export as