GlotPress

Translation of Composer: lo

1 2 3 4 5 25
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
3D/AR Viewer 3D/AR Viewer Details

3D/AR Viewer

3D/AR Viewer

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 12:14:42 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Product Customizer Customizer ຜະລິດຕະພັນ Details

Product Customizer

Customizer ຜະລິດຕະພັນ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-10-29 12:14:41 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
3D Product Configurator ເຄື່ອງຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນ 3D Details

3D Product Configurator

ເຄື່ອງຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນ 3D

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-20 07:21:59 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Pre-defined set of colors for the texts ຊຸດສີທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າສໍາລັບຂໍ້ຄວາມ Details

Pre-defined set of colors for the texts

ຊຸດສີທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າສໍາລັບຂໍ້ຄວາມ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:53:07 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Default Color ສີປະຫຼາດມາດຕະຖານ Details

Default Color

ສີປະຫຼາດມາດຕະຖານ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-09-09 07:53:07 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you SELECT MISSING: ທ່ານຕ້ອງເລືອກ FILLING ສໍາລັບຕຽງນອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມໃສ່ລົດຕູ້. ກະລຸນາໄປທີ່ແຜ່ນເຕັມໃນຫນ້າຈໍນີ້ແລະເລືອກfill ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ Details

SELECTION MISSING: you must select a FILLING for your bed before adding to cart. Please go to the fill tab on this screen and select the fill that fits best for you

SELECT MISSING: ທ່ານຕ້ອງເລືອກ FILLING ສໍາລັບຕຽງນອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມໃສ່ລົດຕູ້. ກະລຸນາໄປທີ່ແຜ່ນເຕັມໃນຫນ້າຈໍນີ້ແລະເລືອກfill ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:41:11 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you SELECT MISSING: ທ່ານຕ້ອງເລືອກ SIZE ກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມໃສ່ລົດຕູ້. ກະລຸນາໄປທີ່ແທັບຂະຫນາດໃນຫນ້າຈໍນີ້ແລະເລືອກຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ Details

SELECTION MISSING: you must select a SIZE before adding to cart. Please go to the size tab on this screen and select the size that fits best for you

SELECT MISSING: ທ່ານຕ້ອງເລືອກ SIZE ກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມໃສ່ລົດຕູ້. ກະລຸນາໄປທີ່ແທັບຂະຫນາດໃນຫນ້າຈໍນີ້ແລະເລືອກຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:41:10 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you SELECT MISSING: ທ່ານຕ້ອງເລືອກຮູບຮ່າງກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມໃສ່ລົດຕູ້. ກະລຸນາໄປທີ່ແທັບຮູບໃນຫນ້າຈໍນີ້ແລະເລືອກຮູບຊົງທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ Details

SELECTION MISSING: you must select a SHAPE before adding to cart. Please go to the shape tab on this screen and select the shape that fits best for you

SELECT MISSING: ທ່ານຕ້ອງເລືອກຮູບຮ່າງກ່ອນທີ່ຈະເພີ່ມໃສ່ລົດຕູ້. ກະລຸນາໄປທີ່ແທັບຮູບໃນຫນ້າຈໍນີ້ແລະເລືອກຮູບຊົງທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-08-20 07:41:09 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
No option found ບໍ່ພົບທາງເລືອກ Details

No option found

ບໍ່ພົບທາງເລືອກ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-07-12 16:59:20 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
User can add images ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມຮູບພາບ Details

User can add images

ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເພີ່ມຮູບພາບ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-27 10:43:19 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Select the new scene objects that will replace those used by the actions. ເລືອກເອົາວັດຖຸພາບໃຫມ່ທີ່ຈະທົດແທນສິ່ງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍການກະທໍາ. Details

Select the new scene objects that will replace those used by the actions.

ເລືອກເອົາວັດຖຸພາບໃຫມ່ທີ່ຈະທົດແທນສິ່ງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍການກະທໍາ.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:29:25 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'? ລຶບທາງເລືອກ'), ຂໍ້ຄວາມ: StringHelper.format(T._("ທ່ານຕ້ອງການລຶບທາງເລືອກ '{0}'? Details

Remove option'), text: StringHelper.format(T._("Do you want remove the option '{0}'?

ລຶບທາງເລືອກ'), ຂໍ້ຄວາມ: StringHelper.format(T._("ທ່ານຕ້ອງການລຶບທາງເລືອກ '{0}'?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:29:24 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Do you want delete the property " + propertyName + "? ທ່ານຕ້ອງການລຶບຊັບສິນ " + propertyName + "? Details

Do you want delete the property " + propertyName + "?

ທ່ານຕ້ອງການລຶບຊັບສິນ " + propertyName + "?

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-05-11 07:29:23 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Loading objects and materials... ການໂຫຼດວັດຖຸແລະວັດສະດຸ... Details

Loading objects and materials...

ການໂຫຼດວັດຖຸແລະວັດສະດຸ...

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-23 07:43:37 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Match objects and materials ສົມທົບກັບວັດຖຸແລະວັດສະດຸ Details

Match objects and materials

ສົມທົບກັບວັດຖຸແລະວັດສະດຸ

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added:
2021-04-23 07:43:36 GMT
Translated by:
admin
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 4 5 25
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as